Om os

Skovbo Kunstforenings vedtægter:

 

I  Navn, hjemsted og formål

 

§ 1  Foreningens navn er Skovbo Kunstforening. Dens hjemsted er Køge Kommune.

 

§ 2  Foreningens formål er gennem folkeoplysende virksomhed at fremme interessen for kunst.

 

stk. 2. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilke arrangementer, der skal iværksættes med henblik på at fremme foreningens formål.

 

stk. 3. Som led i efterlevelsen af foreningens formål foranlediger bestyrelsen hvert år opkøbte kunstværker, som bortloddes blandt medlemmerne i forbindelse med den ordinære generalforsamlig.

II  Medlemskab og kontingent

 

§ 3  Som medlemmer optages personer, institutioner og virksomheder.

 

stk. 2. Medlemskab træder i kraft, når kontingentet er indbetalt.

 

stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til et regnskabsårs ophør.

 

§ 4  Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

 

stk. 2. Kontingentet skal være indbetalt senest 1 måned efter udsendelse af kontingentopkrævning.

 

stk. 3 Bestyrelsen kan fritage medlemmer, hvis støtte har særlig betydning for foreningen, for kontingent.

 

III  Generalforsamling

 

§ 5  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes ved annonce i Midtsjællands Avis eller tilsvarende lokalavis med et varsel på mindst 14 dage og højst 1 måned.

 

§ 6  Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

 

stk. 2. Intet medlem kan tillægges mere end én stemme.

 

stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§ 7  Ved vedtægtsændring kræves, at mindst 1/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at 2/3 af disse stemmer for.

 

stk. 2. Hvis ikke det fornødne antal stemmer er repræsenteret, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling med motiveret dagsorden, hvor ændringsforslaget kan vedtages, hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer – uden hensyn til antal repræsenterede medlemmer – er for forslaget.

 

 

§ 8   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.

 

stk. 2. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om årets virksomhed
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Godkendelse af budget og kontingent for det følgende regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt.

 

stk. 3. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 9  Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning med motiveret dagsorden fra:

 

1. 2 medlemmer af bestyrelsen
2. Foreningens revisor
3. Mindst 1/4 af foreningens medlemmer.

 

stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 8 dage efter at anmodningen er formanden i hænde.

IV  Bestyrelse

 

§ 10  Foreningen ledes af en bestyrelse.

 

stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 2 hhv. 3 medlemmer ad gangen er på valg.

 

stk. 3. Herudover vælges for ét år ad gangen et yderligere antal bestyrelsesmedlemmer – dog mindst 2 og disse fungerer som suppleanter for de medlemmer, som er valgt for 2 år.

 

stk. 4. Bestyrelsen er ulønnet.

 

§ 11  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

 

stk. 2. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg med specielle opgaver.

 

§ 12  Formanden indkalder til bestyrelsesmøde efter behov, eller hvis 2 medlemmer af bestyrelsen eller foreningens revisor kræver det.

 

stk. 2. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Mindst halvdelen af bestyrelsen skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.

 

stk. 3. Bestyrelsen kan i enkelte sager skrifligt bemyndige medlemmer til at disponere indenfor en fastlagt beløbsramme.

 

stk. 4. Bestyrelsen fører referater over sine møder.

 

§ 13  Bestyrelsen kan åbne sine møder for medlemmerne.

 

§ 14  Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

V  Hæftelse og tegning

 

§ 15  Foreningen hæfter alene med sin formue.

 

stk. 2. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

 

§ 16  Foreningen tegnes ved bestyrelsesbeslutning i overensstemmelse med § 12.

 

stk. 2. Dispositioner, som er truffet i strid med stk. 1, kan ikke påberåbes overfor foreningen.

 

VI  Revision, regnskab og budget

 

§ 17  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

§ 18  Regnskabsføring og revision skal ske i overensstemmelse med den af bestyrelsen vedtagne forretningsorden, som dog ikke kan pålægge begrænsninger i revisionen.

 

§ 19  Årsregnskab – omfattende resultatopgørelse, balance og bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud – aflægges af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

 

stk. 2. Årsregnskabet forelægges til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling.

 

§ 20  Bestyrelsen fremlægger til godkendelse på den ordinære generalforsamling budget for det kommende regnskabsår.

 

VII  Foreningens opløsning

 

§ 21  Beslutning om opløsning af foreningen træffes som ved vedtægtsændring. Dog skal beslutning træffes på 2 generalforsamlinger.

 

§ 22  Ved foreningens ophør træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

 

stk. 2. Findes ikke beslutningsdygtig bestyrelse, træffes beslutningen af Køge Kommunes Kulturudvalg.

 

 

Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 16. april 1985.

 

Mogens Johansen,
dirigent

 

§ 1 og § 22 ændret på generalforsamlingen 16.4.2007 (Skovbo Kommune ændret til Køge Kommune).

Skovbo Kunstforenings fornemmeste opgave er at fremme interessen for kunst i lokalområdet. Det sker først og fremmest gennem offentlig tilgængelige udstillinger.

 

I Borup Kulturhus afholdes der hvert år 7-8 store udstillinger – og det er udstillinger med et højt kunstnerisk niveau. Herudover arrangeres der mindre udstillinger rundt om i kommunen – f.eks. hos foreningens institutions- og firmamedlemmer og dette fortrinsvis af lokale kunstnere.

Yderligere påtager Skovbo Kunstforening sig, dels at afholde en ucensureret Folkeudstilling med plads til 30 udstillere, dels at arrangere en årlig croquisfestival med op til 80 deltagere – professionelle og amatører – fra hele Danmark og de andre nordiske lande samt at drive et fællesatelier i Borup Kulturhus.

 

Herudover arbejder Skovbo Kunstforening løbende på en skulpturpark ved Møllelundgaarden i Borup samt placering af skulpturer, der markerer en kunstvandring gennem byen.
Sidst, men bestemt ikke mindst – gennem en lang række aktiviteter arbejder foreningen aktivt for at sætte Borup Kulturhus på landkortet som et center for kunst og kultur på Midtsjælland.

Glade medlemmer på vej til udstilling

Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i Skovbos Kunstforenings generalforsamling, kan du her få samlet op på ’året der gik’ samt se værkerne, som der var mulighed for at erhverve sig og via referatet følge mødets gang.

Bestyrelsens sammensætning er:

 

Formand: Lise Ingemand
Tlf.nr. 21 79 97 00
ingemand48@gmail.com

 

Næstformand: Bent Erik Schmidt
Tlf.nr. 21 63 76 60
bogbes@mail.dk

 

Kasserer: Lotte Søs Farran-Lee
Tlf.nr. 31 35 61 38
lotte@humanpublishing.com

 

Sekretær: Erik Frederiksen
Tlf.nr. 30 53 85 57
butterfly@post.tele.dk

 

Menigt medlem: Suní Ellingsgaard
Tlf.nr. 29 85 93 05
suni.ellingsgaard@gmail.com

 

Suppleant: Margrethe Blytt
Tlf.nr. 29 26 4387
margrethe.blytt@gmail.com

 

Suppleant: Leif Frandsen Machell
Tlf.nr. 20 45 35 55
lfm@lfmraadgivning.dk

 

Suppleant: Astrid Tyroll
Tlf.nr. 25 37 23 23
astrid@tyroll.dk

 

Suppleant: Elin Hermansen
Tlf.nr. 23 30 57 11
elinhermansen@outlook.dk

 

Suppleant: Christian Andersen
Tlf.nr. 20 12 70 85
ca@berenth.dk

Andre funktioner er:

 

Folkeudstillingen:
Astrid Tyroll
Tlf.nr. 25 37 23 23

 

Institutioner/virksomhedsudstillinger:
Elin Hermansen
Tlf.nr. 23 30 57 11

 

Fællesatelier:
Lise Ingemand
Tlf.nr. 21 79 97 00